دستاورد

مدیران این شرکت با استفاده از تجربه و نگاه آیندنگر خود موفق به اخذ استاندارد ملی ایران به شماره 7858 گردیده که در این راستا با ثبت استاندارد تشویقی محصولات خود و طرح ملی آنها به عنوان اختراع باعث پیشرفت صنعت کشور عزیزمان ایران،خودکفایی،جلوگیری از خروج ارز و کوتاهی دست بیگانگان از اقتصاد کشور گردیده و حق امتیاز تولید انواع پمپ سانتریفیوژ آتش نشانی را به خود اختصاص داده است.